English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩

معرفی مرکز

مركز تحقيقات سالید تومور (تومور توپر) در سال 1392 ، مجوز موافقت اصولي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را اخذ نموده است. مرکز تحقیقات سالید تومور به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی در راستای شناخت عوامل خطر، تشخیص به موقع، بهبود کنترل، درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی به امر توسعه تحقیقات در زمینه تومورهای توپر و انجام پژوهش های کاربردی کامی موثر در پیشرفت علمی کشور خواهد داشت. این مرکز در راستاي چشم انداز بيست ساله کشور و اهداف کلان وزارت متبوع و دانشگاه تلاش می کند به عنوان یک مرکز تحقیقاتی توانمند، پویا و متعالی با گروههای پژوهشی متعدد در زمینه بیماریهای سرطانی با اعتبار کشوری شناخته شود.   

 

اولویت های پژوهشی مرکز:

 

1. بررسی گروه های در معرض خطر تومورهای توپر شایع در استان

2. بررسی عوامل خطر تومورهای توپر شایع در استان و اثر بخشی مداخلات پیشگیرانه

3. تعیین وضعیت  اپیدمیولوژیکی (شیوع، بروز و بقاء) تومورهای توپر مختلف در استان

4. طراحی و توسعه روشهای تشخیصی و درمانی جدید در فرایندهای تشخصی و درمانی تومورهای توپر

5. غربالگری تومورهای توپر، معده، کولورکتال، پستان، مثانه و پروستات در استان

6. تعیین اطلاعات مورد نیاز سیستم ثبت سرطان جمعیتی از دیدگاه پزشکان 

7. اپيدميولوژي و تعيين علل احتمالي موثر در شیوع تومورهای توپر ناشی از شغل، عوامل فیزیکی، شیمیایی و محیطی

8. اپيدميولوژي و تعيين علل احتمالي موثر در شيوع تومورهای توپر در کودکان

9. بررسی وضعیت و روند بروز تومورهای توپر شایع در استان

10. بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای مختلف درمانی برای درمان تومورهای توپر  

11. تعیین میزان اثر بخشی عوامل حساس کننده و محافظ پرتوی در روشهای مختلف پرتودرمانی

12. بررسی اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان در پروسه های تشخیصی، درمانی و بروز تومورهای توپر

13. ارزیابی روشها و پروتکل های مختلف پرتودرمانی و عوامل موثر بر آنها

14. مقایسه کارآیی روشهای مختلف تصویربرداری در غربالگری، تشخیص و پیگیری تومورهای توپر

15. بررسی پاتولوژیکی، ایمونولوژیکی و زمینه های ژنتیکی تومورهای توپر شایع در استان 

16.  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تومورهای توپر

17. طراحی و توسعه مدلهای آگاهی بخشی عمومی برای تشخیص علایم و نشانه های اولیه تومورهای توپر شایع در استان

18. تعیین نیازهای حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به تومورهای توپر

19. ارائه روشهای حمایتی و تسکینی برای بیماران مبتلا به تومورهای توپر 

20. ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیماران مبتلا به تومورهای توپر و وضعیت دسترسی آنان به امکانات درمانی

21. کنترل درد مزمن در بیماران مبتلا به تومورهای توپر 

AryanicCMS:azan