English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩

1.      تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی در راستای اولویت های پژوهشی مرکز

2.      مشارکت در جلسات اداری مرکز

3.      مشارکت در جلسات شورای پژوهشی مرکز

4.      همکاری و مشارکت در تصویب طرح های تحقیقاتی چند مرکزی

AryanicCMS:azan