مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

1

معاونت تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تابستان 1400

آیین نامه گرنت های ارتباط با صنعت

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

2

شناسنامه اثر

عنوان مستند: آیین نامه گرنت های ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

واحد تهیهکننده: مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصویب کننده : آقای دکتر محمد رضا منظم اسماعیل پور، مدیر توسعه فناوری سلامت، معاونت تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تنظیم کننده: خانم دکتر خندان شاهنده

فهرست ذینفعان: دانشگاه های کلان منطقه آمایشی

کلیدواژهها: آیین نامه، گرنت، صنعت ، جامعه ، دانشگاه های علوم پزشکی

بازنگری دوره ای: هر چهار سال یکبار

1400/06/ تاریخ تنظیم: 16

3

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 4

ماده 1: تعاریف 4

ماده 2: هدف 5

ماده 3: دامنه کاربرد 5

ماده 4: کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت 5

ماده 5: گرنت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصی 6

ماده 6: گرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصی 8

ماده 7: گرنت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش دولتی 9

ماده 8: گرنت طرح های خدمات آزمایشگاهی ارتباط با صنعت 12

ماده 9: فرایند اعطای گرنت های ارتباط با صنعت 16

ماده 10 : بازنگری 17

4

مقدمه

نظر به حمایت نهادها و موسسات دولتی از پژوهش های کاربردی و به منظور ارج نهادن به فعالیت های پژوهشگران حوزه صنعت در

پاسخ به رفع نیازهای صنعت و جامعه ، آیین نامه نحوه تخصیص امتیاز اعتبارات ویژه به طرح های ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از

بخش خصوصی و دولتی و همچنین خدمات آزمایشگاهی کنشگران فعال در طرح های خدماتی ارتباط با صنعت تدوین گردیده است.

در این آیین نامه، معیار میزان جذب اعتبار از منابع بخش خصوصی و دولتی، تنوع منابع جذب اعتبار و دفعات تکرار از یک منبع و

همچنین نحوه ترکیب تیم پژوهش و تعریف پژوهشگر پسا دکتری صنعتی در پروژه ها و پایان نامه های دانشجو یی به منظور حمایت

پژوهشگران برای جذب منابع خارج از دانشگاه برای اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

ماده 1: تعاریف

صنعت: کلیه موسسات، وزارتخانهها، سازمانها، مراکز، نهادها، شرکتها و سایر مجتمعهای اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج

کشور اعم از دولتی و غیر دولتی اطلاق میشود که طرف قرارداد دانشگاه باشند.

طرح ارتباط با صنعت پژوهشی: مجموعه فعالیت ها پژوهشی سفارش شده از شرکت های خصوصی و سازمان ها و نهاد ها و

موسسات دولتی و عمومی که اعتبار آن به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه با کد شناسه ارتباط با صنعت واریز گردد و قرارداد با

دانشگاه منعقد گردد.

طرح ارتباط با صنعت خدمات آزمایشگاهی : منظور مجموعه خدمات آزمایشگاهی سفارش شده از شرکت های خصوصی و

سازمان ها و نهاد ها و موسسات دولتی و عمومی که اعتبار آن به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه با کد شناسه ارتباط با صنعت

واریز گردد. و قرارداد با دانشگاه منعقد گردد.

بخش خصوصی: منظور از بخش خصوصی،شرکت ها خصوصی و نهاد های بین المللی می باشد.

بخش دولتی: منظور از بخش دولتی، تمامی وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت و موسسات

عمومی می باشد.

گرنت: منظور اعتبار پژوهشی یا اعتبارویژه ای که به موجب این آیین نامه بر اساس امتیاز محاسبه شده در اختیار متقاضی واجد

شرایط قرار می گیرد.

5

ماده 2: هدف

آیین نامه نامه حاضر با تاکید بر چارچوب "تخصیص امتیاز اعتبارات ویژه " و به منظور جلب مشارکت و تشویق اعضای هیات علمی

و پژوهشگران برای حضور موثرتر در حوزه صنعت و ارتقای سلامت جامعه تدوین شده است. هدف کلیدی این آیین نامه، یکپارچه

سازی رویکردها، برنامه های حمایتی و اقدامات معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای توسعه همکاری

اثر بخش با صنعت و جامعه می باشد. در این آیین نامه تلاش می شود، ضمن توجه به نقش کلیدی و محوری اعضای هیات علمی و

پژوهشگران در رفع نیاز ها و چالش های صنعت و حل معضلات جامعه، کنشگران فعال در این حوزه مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند

و نحوه تخصیص گرنت به طرح های ارتباط با صنعت تبیین شود.

ماده 3: دامنه کاربرد

تمامی اعضای هیات علمی و آندسته از پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی و یا پیمانی دانشگاه که اعتباری را از بخش خصوصی و

یا دولتی جهت انجام طرح های ارتباط با صنعت جذب نمایند و قرارداد طرح پژوهشی ارتباط با صنعت و یا طرح خدمات آزمایشگاهی

ارتباط با صنعت با دانشگاه منعقد نمایند.

ماده 4: کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

کمیته ای که با هدف حمایت از طرح های ارتباط با صنعت در سطح ملی تشکیل می گردد و وظیفه بررسی پیشنهادیه های دریافتی

گرنت ها از دانشگاه ها و تعیین مبلغ نهایی حمایت و تایید نهایی گرنت را بر عهده دارد.

4-1 : ارکان کمیته ملی گرنت

رئیس کمیته ملی : معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیر کمیته ملی: رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعضای کمیته ملی:

- رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- رئیس یا دبیر موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران ) نیماد (

3 نفر از نمایندگان دانشگاه های تیپ 1 -

2 نفر از نمایندگان دانشگاه های تیپ 2 -

2نفر از نمایندگان دانشگاه ها تیپ 3 -

6

ماده 5: گرنت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصی

5 : میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی -1

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه است که

اعتباری را جهت انجام طرح پژوهشی از منابع بخش خصوصی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای مبالغ قرارداد بالاتر از 700 میلیون ریال در دانشگاه های

تیپ 1، مبالغ قرارداد بالاتر از 500 میلیون ریال در دانشگاه های تیپ 2و مبالغ قرارداد بالاتر از 200 میلیون ریال برای دانشگاه های

تیپ 3، یکسال قبل از زمان درخواست می باشد.

تبصره 1 : گرنت طرح های پژوهشی با جذب اعتبار از بخش خصوصی جهت تامین هزینه های طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت

اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی می باشد و از طریق اعتبارات موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران ) نیماد(

و ساز وکار های اجرایی آن مرکز تامین خواهد گردید.

تبصره 2 :تخصیص اعتبار حمایتی طرح های پژوهشی با جذب اعتبار از بخش خصوصی برای قرارداد های منعقده با صنعت از طریق

دانشگاه برای مبالغ قرارداد 700 میلیون ریال و کمتر در دانشگاه های تیپ 1، مبالغ قرارداد 500 میلیون ریال وکمتر در دانشگاه

های تیپ 2و مبالغ قرارداد 200 میلیون ریال و کمتر از خارج دانشگاه در قالب ارائه طرح پژوهشی همچون سایر گرنت های معاونت

تحقیقات و فناوری دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

محاسبه امتیاز میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب طرح پژوهشی ارتباط با صنعت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی به ازای هر 100 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به

تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

7

5-2 : تنوع منابع جذب اعتبار از بخش خصوصی

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه است که

از منابع متعدد بخش خصوصی جذب منابع جهت طرح های پژوهشی داشته باشند.

5 در فاصله - مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد بند 1

زمانی 1 تا 3 سال و بعد از 3 سال می باشد. محاسبه امتیاز مربوط به اعتبار تنوع منابع جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب

طرح پژوهشی ارتباط با صنعت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 دو منبع جذب اعتبار متفاوت

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 50 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و

نوع طرح به تشخیص کمیته ملی گرنت

2 سه منبع جذب اعتبار متفاوت و یا بیشتر ارتباط با صنعت

) فاصله زمانی بعد از 3 سال(

به ازای هر 50 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

5-3 : تکرار منبع جذب اعتبار از بخش خصوصی

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه است که

از یک منبع دو بار یا بیشتر از بخش خصوصی اعتبار دریافت کنند.

5 در - مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد طبق بند 1

فاصله زمانی 1 تا 3 سال و بعد از 3 سال می باشد. محاسبه امتیاز مربوط به دفعات تکرار منبع جذب اعتبار از بخش خصوصی در

قالب طرح پژوهشی ارتباط با صنعت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 تکرار جذب اعتبار از یک منبع

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 50 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و

نوع طرح به تشخیص کمیته ملی گرنت

2 تکراربیش از دو بار از یک منبع ارتباط با صنعت

) فاصله زمانی بعد از 3 سال(

به ازای هر 50 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

8

ماده 6: گرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصی

6 : میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی برای اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت -1

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه است که

برای اولین بار اعتباری را جهت انجام طرح پژوهشی ارتباط با صنعت از بخش خصوصی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای مبالغ قرارداد بالاتر از 700 میلیون ریال در دانشگاه

های تیپ 1، مبالغ قرارداد بالاتر از 500 میلیون ریال در دانشگاه های تیپ 2و مبالغ قرارداد بالاتر از 200 میلیون ریال برای

دانشگاه های تیپ 3، یکسال قبل از زمان درخواست می باشد.

تبصره 3 : گرنت اولین طرح پژوهشی با جذب اعتبار از بخش خصوصی جهت تامین هزینه های طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت

پژوهشگران می باشد و از طریق اعتبارات موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران ) نیماد( و ساز وکار های اجرایی آن مرکز تامین

خواهد گردید.

تبصره 4 :تخصیص اعتبار حمایتی اولین طرح پژوهشی با جذب اعتبار از بخش خصوصی برای قرارداد های منعقده با صنعت از طریق

دانشگاه برای مبالغ قرارداد 700 میلیون ریال و کمتر در دانشگاه های تیپ 1، مبالغ قرارداد 500 میلیون ریال وکمتر در دانشگاه

های تیپ 2و مبالغ قرارداد 200 میلیون ریال و کمتر از خارج دانشگاه در قالب ارائه طرح پژوهشی همچون سایر گرنت های معاونت

تحقیقات و فناوری دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

محاسبه میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی برای

اولین طرح پژوهشی

به ازای هر 100 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1.5 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

6-2 : گرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت با پژوهشگر پسا دکتری صنعتی

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که در تیم پژوهشی خود یک پژوهشگر پسا دکتری

صنعتی داشته باشند و منبع آن از بخش خصوصی تامین می شود..

9

6 یکسال - مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد طبق بند 1

قبل از زمان درخواست می باشد. محاسبه میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب اولین طرح پژوهشی با پژوهشگر پسا

دکتری صنعتی طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 میزان جذب اعتبار بخش خصوصی- اولین

طرح پژوهشی با پژوهشگر پسا دکتری

به ازای هر 100 میلیون ریال

وصولی 2امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به

تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

6-3 : گرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت با هدایت پایان نامه دانشجویی

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که برای اولین بار اعتباری را جهت انجام پایان نامه

دانشجویی از بخش خصوصی جذب نمایند.

6 یکسال قبل - مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد بند 1

از زمان درخواست می باشد. محاسبه میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب اولین طرح پژوهشی با هدایت پایان نامه

دانشجویی طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 میزان جذب اعتبار بخش خصوصی- اولین

طرح پژوهشی با هدایت پایان نامه

به ازای هر 100 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

ضریب تا 1متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به

تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

ماده 7: گرنت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش دولتی

7 : میزان جذب اعتبار از بخش دولتی -1

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی و یا پیمانی دانشگاه است که

اعتباری را از بخش دولتی جهت انجام طرح پژوهشی ارتباط با صنعت جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای مبالغ قرارداد بالاتر از 700 میلیون ریال در دانشگاه

های تیپ 1، مبالغ قرارداد بالاتر از 500 میلیون ریال در دانشگاه های تیپ 2و مبالغ قرارداد بالاتر از 200 میلیون ریال برای

دانشگاه های تیپ 3، یکسال قبل از زمان درخواست می باشد.

10

تبصره 5 : گرنت طرح های پژوهشی با جذب اعتبار از بخش دولتی جهت تامین هزینه های طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت

پژوهشگران می باشد و از طریق اعتبارات موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران ) نیماد( و ساز وکار های اجرایی آن مرکز تامین

خواهد گردید.

تبصره 6: تخصیص اعتبار حمایتی طرح پژوهشی با جذب اعتبار از بخش دولتی برای قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه

برای مبالغ قرارداد 700 میلیون ریال و کمتر در دانشگاه های تیپ 1، مبالغ قرارداد 500 میلیون ریال وکمتر در دانشگاه های تیپ

2و مبالغ قرارداد 200 میلیون ریال و کمتر از خارج دانشگاه در قالب ارائه طرح پژوهشی همچون سایر گرنت های معاونت تحقیقات

و فناوری دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

محاسبه میزان جذب اعتبار در قالب طرح پژوهشی ارتباط با صنعت از بخش دولتی در دو محور سازمان ها ، موسسات و دستگاه

های دولتی به جز وزارت بهداشت و تخصیص اعتبار از وزارت بهداشت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 میزان جذب اعتبار پژوهشی از بخش دولتی

به جز وزارت بهداشت

به ازای هر 200 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به

تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

2 میزان جذب اعتبار پژوهشی از

وزارت بهداشت

به ازای هر 500 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

7-2 : تنوع منابع جذب اعتبار از بخش دولتی

شرایط احراز:این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی و یا پیمانی دانشگاه است که

از منابع متعدد بخش دولتی جذب منابع جهت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت داشته باشند.

7 در - مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد طبق بند 1

فاصله زمانی 1 تا 3 سال و بعد از 3 سال می باشد.

محاسبه امتیاز مربوط به تنوع منابع جذب اعتبار از بخش دولتی در قالب طرح پژوهشی ارتباط با صنعت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 دو منبع جذب اعتبار متفاوت دولتی

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 100 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

11

2 دو منبع جذب اعتبار متفاوت

از وزارت بهداشت

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 300 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

3 سه منبع جذب اعتبار متفاوت و یا بیشتر

دولتی) فاصله زمانی بعد از 3 سال(

به ازای هر 100 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

4 سه منبع جذب اعتبار متفاوت و یا بیشتر از

وزارت بهداشت ) فاصله زمانی بعد از 3سال(

به ازای هر 300 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

7-3 : تکرار منبع جذب اعتبار از بخش دولتی

شرایط احراز: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و هیئت علمی و پژوهشگران غیر هیات علمی رسمی و یا پیمانی

دانشگاه است که از یک منبع دولتی دو بار یا بیشتر اعتبار دریافت کنند.

7 در - مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد طبق بند 1

فاصله زمانی 1 تا 3 سال و بعد از 3 سال می باشد.

محاسبه امتیاز مربوط به دفعات تکرار جذب اعتبار از یک منبع دولتی در قالب طرح پژوهشی طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 تکرار جذب اعتبار از یک منبع دولتی

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 100 میلیون ریال وصولی 1 امتیاز ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و

نوع طرح به تشخیص کمیته ملی گرنت

2 تکرار جذب اعتبار از یک منبع وزارت ارتباط با صنعت

بهداشت ) فاصله زمانی 1 تا 3 سال)

به ازای هر 300 میلیون ریال وصولی 1 امتیاز

3 تکرار بیش از دوبار جذب اعتبار از

یک منبع دولتی یا بیشتر

) فاصله زمانی بعد از 3 سال(

1/ به ازای هر 100 میلیون ریال وصولی 5

امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و

نوع طرح به تشخیص کمیته ملی گرنت

4 تکرار بیش از دوبار جذب اعتبار از

یک منبع وزارت بهداشت و یا بیشتر

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

1/ به ازای هر 300 میلیون ریال وصولی 5

امتیاز

12

ماده 8: گرنت طرح های خدمات آزمایشگاهی ارتباط با صنعت

8-1 : میزان جذب اعتبار طرح خدمات آزمایشگاهی از بخش دولتی

شرایط احراز: این گرنت مختص دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

غیر هیات علمی رسمی و پیمانی آن واحد، اعتباری را از بخش دولتی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های طرح خدمات آزمایشگاهی منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای مبالغ قرارداد بالاتر از 700

میلیون ریال در دانشگاه های تیپ 1، مبالغ قرارداد بالاتر از 500 میلیون ریال در دانشگاه های تیپ 2و مبالغ قرارداد بالاتر از 200

میلیون ریال برای دانشگاه های تیپ 3، یکسال قبل از زمان درخواست می باشد.

تبصره 7 : این گرنت به دانشکده، پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی و موسسه مرتبط بر پایه مشارکت و نظر مجری مشمول گرنت خدمات

آزمایشگاهی از بخش دولتی جهت تامین و تقویت زیر ساخت های آزمایشگاهی آن واحد از طریق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از طی مراحل قانونی تخصیص داده خواهد شد.

محاسبه میزان جذب اعتبار از بخش دولتی در قالب طرح خدمات آزمایشگاهی ارتباط با صنعت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 میزان جذب اعتبار از بخش دولتی

به جز وزارت بهداشت

به ازای هر 400 میلیون ریال وصولی

1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

2 میزان جذب اعتبار از وزارت

بهداشت

به ازای هر 600 میلیون ریال وصولی

1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

8-2 : تنوع منابع جذب اعتبار طرح خدمات آزمایشگاهی از بخش دولتی

شرایط احراز: این گرنت مختص دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

غیر هیات علمی رسمی و پیمانی آن واحد، اعتباری را از بخش دولتی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های طرح خدمات آزمایشگاهی منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان

8 در فاصله زمانی 1 تا 3 سال می باشد. - قرارداد طبق بند 1

محاسبه امتیاز مربوط به تنوع منابع جذب اعتبار از بخش دولتی طبق جدول زیر می باشد.

13

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 دو منبع دولتی متفاوت

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 200 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

2 دو منبع متفاوت ازوزارت بهداشت

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 300 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

3 سه منبع دولتی متفاوت و یا بیشتر

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 200 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

بهتشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

4 سه منبع متفاوت از وزارت بهداشت و

یا بیشتر ) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 300 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

8-3 : تکرار منبع جذب اعتبار طرح خدمات آزمایشگاهی از بخش دولتی

شرایط احراز: این گرنت مختص دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

غیر هیات علمی رسمی و پیمانی آن واحد، اعتباری را از بخش دولتی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های طرح خدمات آزمایشگاهی منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان

8 در فاصله زمانی 1 تا 3 سال می باشد. - قرارداد طبق بند 1

محاسبه امتیاز مربوط به دفعات تکرار جذب اعتبار از یک منبع دولتی طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 تکرار جذب اعتبار از یک منبع دولتی

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 200 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع

طرح به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

2 تکرار جذب اعتبار از یک منبع وزارت

بهداشت ) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 300 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

3 تکرار بیش از دوبار جذب اعتبار از

یک منبع دولتی و یا بیشتر

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 200 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع

طرح به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

4 تکرار بیش از دوبار جذب اعتبار از

یک منبع وزارت بهداشت و یا بیشتر

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 300 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

14

8-4 : میزان جذب اعتبار طرح خدمات آزمایشگاهی از بخش خصوصی

شرایط احراز: این گرنت مختص دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

غیر هیات علمی رسمی و پیمانی آن واحد، اعتباری را از بخش خصوصی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های طرح خدمات آزمایشگاهی منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان

8 در فاصله زمانی 1 تا 3 سال می باشد. - قرارداد طبق بند 1

تبصره 8 : این گرنت به دانشکده، پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی و موسسه مرتبط بر پایه مشارکت و نظر مجری مشمول گرنت خدمات

آزمایشگاهی از بخش خصوصی جهت تامین و تقویت زیر ساخت های آزمایشگاهی آن واحد از طریق معاونت تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از طی مراحل قانونی تخصیص داده خواهد شد.

مبنای محاسبه میزان جذب منابع از بخش خصوصی یکسال قبل از زمان درخواست می باشد.

میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب طرح خدماتی ارتباط با صنعت طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی به ازای هر 200 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به

تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

8-5 : تنوع منابع جذب اعتبار طرح خدماتی از بخش خصوصی

شرایط احراز: این گرنت مختص دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

غیر هیات علمی رسمی و پیمانی آن واحد، اعتباری را از بخش خصوصی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های طرح خدمات آزمایشگاهی منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان

8 در فاصله زمانی 1 تا 3 سال می باشد. - قرارداد طبق بند 1

محاسبه امتیاز مربوط به تنوع منابع جذب اعتبار از بخش خصوصی طبق جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 دو منبع خصوصی متفاوت

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 100 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و نوع طرح

به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

2 سه منبع خصوصی متفاوت و یا بیشتر

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 100 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

15

8-6 : تکرار منبع جذب اعتبار طرح خدماتی از بخش خصوصی

شرایط احراز: این گرنت مختص دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

غیر هیات علمی رسمی و پیمانی آن واحد، اعتباری را از بخش خصوصی جهت انجام خدمات آزمایشگاهی جذب نمایند.

مبنای محاسبه امتیاز: قرارداد های طرح خدمات آزمایشگاهی منعقده با صنعت از طریق دانشگاه بر حسب تیپ دانشگاه و میزان

8 در فاصله زمانی 1 تا 3 سال می باشد. - قرارداد طبق بند 1

محاسبه امتیاز مربوط به دفعات تکرار جذب اعتبار از یک منبع خصوصی در قالب طرح خدمات آزمایشگاهی ارتباط با صنعت طبق

جدول زیر می باشد.

بند موضوع امتیاز ضریب پیشنهادی

1 تکرار از یک منبع خصوصی

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 100 میلیون ریال

وصولی 1 امتیاز

ضریب تا 1 متناسب با میزان وصولی و

نوع طرح به تشخیص کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

2 تکرار بیش از دوبار از یک منبع

خصوصی و یا بیشتر

) فاصله زمانی 1 تا 3 سال(

به ازای هر 100 میلیون ریال

1 امتیاز / وصولی 5

تبصره 9:تخصیص اعتبار حمایتی قرارداد های طرح خدمات آزمایشگاهی منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای مبالغ قرارداد

بالاتر از 700 میلیون ریال در دانشگاه های تیپ 1، مبالغ قرارداد بالاتر از 500 میلیون ریال در دانشگاه های تیپ 2و مبالغ قرارداد

بالاتر از 200 میلیون ریال برای دانشگاه های تیپ 3 در قالب بسته حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی به منظور تامین و تقویت زیر ساخت های آزمایشگاهی واحد محل خدمت مجری و بر پایه مشارکت و نظر مجری

پس از طی مراحل قانونی تخصیص داده خواهد شد.

تبصره 10 : اعتبار حمایتی طرح خدمات آزمایشگاهی با جذب اعتبار از بخش دولتی و خصوصی برای قرارداد های منعقده با صنعت از

طریق دانشگاه برای مبالغ قرارداد 700 میلیون ریال و کمتر در دانشگاه های تیپ 1، مبالغ قرارداد 500 میلیون ریال وکمتر در

دانشگاه های تیپ 2و مبالغ قرارداد 200 میلیون ریال و کمتر از خارج دانشگاه در قالب بسته حمایتی دانشگاه به منظور خرید مواد

مصرفی آزمایشگاه ها و خدمات تعمیر، نگه داری و کالیبراسیون دستگاه ها واحد محل خدمت مجری و بر پایه مشارکت و نظر مجری

تعلق خواهد گرفت.

16

ماده 9: فرایند اعطای گرنت های ارتباط با صنعت

-1 اعلام فراخوان اعطای گرنت های ارتباط با صنعت و جامعه به طرح های ارتباط با صنعت دو نوبت در سال توسط مدیریت توسعه

فناوری و ارتباط با صنعت و یا مدیریت های متناظر به کلیه واحد های دانشگاه به همراه فرم مشخصات گرنت

-2 ارسال نامه درخواست پژوهشگران متقاضی گرنت به همراه فرم تکمیل شده مشخصات گرنت به مدیریت توسعه فناوری و ارتباط

با صنعت و یا مدیریت های متناظر

-3 بررسی و ارزیابی فرم تکمیل شده مشخصات گرنت و مستندات متقاضی گرنت توسط کارشناسان گروه ارتباط با صنعت

-4 تعیین نوع گرنت و محاسبه امتیاز بر اساس مفاد و بند های 5 تا 8آیین نامه

-5 اعلام فهرست مشمولین بالقوه گرنت ارتباط با صنعت بر اساس امتیاز کسب شده و تیپ دانشگاه به دفتر توسعه فناوری سلامت

وزارت بهداشت بر اساس مفاد و بند های 5 تا 8 و تبصره های 7،5،3،1 و 8 آیین نامه

-6 تصویب نوع گرنت بر اساس مفاد و بند های 5 تا 8آیین نامه و تبصره های 4،2 و 6 آیین نامه توسط کمیته اجرایی ارتباط با

صنعت

-7 اعلام گرنت مصوب کمیته اجرایی ارتباط با صنعت به پژوهشگران واجد شرایط توسط کارشناسان گروه ارتباط با صنعت

-8 پیگیری بسته حمایتی طرح خدمات آزمایشگاهی توسط کارشناسان گروه ارتباط با صنعت

9-1 : اعطای گرنت پژوهشی ارتباط با صنعت توسط کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

-1 ارسال درخواست های پژوهشگران متقاضی گرنت به همراه فرم تکمیل شده مشخصات گرنت بر اساس مفاد و بند های 5 تا 8 آیین

نامه به دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و یا مدیریت های متناظر

-2 تعیین میزان گرنت ارتباط با صنعت توسط کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

-3 ارسال فهرست پژوهشگران مشمول و میزان اعتبار گرنت مصوب به موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران) نیماد( و دانشگاه

توسط کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت

-4 اعلام مصوبه کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت به مشمولین گرنت توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و یا مدیریت

های متناظر

17

-5 ثبت طرح توسط مجری در سامانه مدیریت پژوهش کایپر ) سامانه موسسه نیماد( برای گرنت های پژوهشی مصوب کمیته ملی

گرنت ارتباط با صنعت

-6 اعلام اعتبار طرح های خدمات آزمایشگاهی مصوب کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جهت تخصیص اعتبار

ماده 10 : بازنگری

این آیین نامه با هدف ارتقاء بهره وری بر اساس ارزیابی و پایش فرآیند اعطای گرنت های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه های

علوم پزشکی کشور در دوره چهار ساله مورد تجدید نظر، تکمیل و اصلاح قرار خواهد گرفت.

تبصره 11 :در صورت افزایش جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه برای طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت، هر ساله حداقل 10

درصد به میزان تخصیص اعتبار طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت افزوده شود.

این آیین نامه در راستای تحقق اهداف مندرج و به منظور ایجاد شفافیت در قالب یک مقدمه، 10 ماده ، 17 بند و 11 تبصره تنظیم

و تدوین گردیده است و از تاریخ ابلاغ قابل استناد و لازم الاجرا خواهد بود.

تنظیمات قالب