مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

ایمیل

آدرس

1

دکتر فاطمه خردمند

استاد

kheradmand.f@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

2

دکتر فریبا عباسی

دانشیار

abbasi.f@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

3

دکتر حمید ثریا

دانشیار

soraya.h@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده داروسازی/

تلفن و نمابر:04432752306

4

دکتر علی گلچین

استادیار

Agolchin.vet10@sbmu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پیراپزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

5

دکتر صادق فیض الله زاده

استادیار

feizollahzadeh.s@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

6

دکتر آی ناز نورانی

استادیار

nourani.a@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پیراپزشکی/

  تلفن و نمابر:04432752306

7

دکتر جواد رسولی

استادیار

rasouli.j@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

8

دکتر رحیم اصغری

استادیار

asghari.r@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

9

دکتر زکیه رستم زاده

دانشیار

rostamzadeh.z@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پیراپزشکی/

  تلفن و نمابر:04432752306

10

دکتر هاله آیت اللهی

دانشیار

ayatollahi.h@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پزشکی/

  تلفن و نمابر:04432752306

11

دکتر نصرالله جباری

استاد

jabbari.n@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پیراپزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

 12

دکتر یوسف روستا

 استادیار

 rousta.y@umsu.ac.ir

کیلومتر11جاده نازلو/پردیس نازلو/دانشکده پیراپزشکی/

تلفن و نمابر:04432752306

 

 13

 

دکتر سیما داوودی

 

 متخصص

 

 

 

 

 

    14

 

 

 

دکتر امیرحسین رایگانی

 

متخصص

 

 

 

 

ارومیه، شهرک فرهنگیان، نرسیده به چهار راه شمالی، جنب خیابان امید

تلفن : 984431881+

تنظیمات قالب