مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید


ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

ایمیل

رزومه علمی

آدرس

1

دکتر مریم مجیدی نیا

استادیار

majidinia@umsu.ac.ir

cv

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

2

دکتر علی اکبری

استادیار

akbari.a@umsu.ac.ir

cv

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

3

دکتر جعفر رضایی 

استادیار

rezaie.j@umsu.ac.ir

cv

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

4

دکتر هادی ملکی

استادیار

maleki.hadi@umsu.ac.ir

cv

خیابان ارشاد/خیابا شفا/پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی/تلفن و نمابر:04433486165

تنظیمات قالب