مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

آدرس دهی صحیح در مقالات فارسی:

 مرکز تحقیقات سالید تومور، پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

آدرس دهی صحیح در مقالات انگلیسی:

Solid Tumor Research Center,  Cellular and Molecular Medicine research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran    

تنظیمات قالب