مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف مرکز

 

1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه تومورهای توپر

2. تعیین اولویت های تحقیقاتی مرکز با توجه به امکانات موجود در راستای پاسخ گویی به نیازهای جامعه

3. انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه

4. انجام پژوهش های کاربردی جهت بهبود کنترل، درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی، شناخت عوامل خطر، تشخیص به موقع

5. تشویق محققین، دانشجویان و اعضاء مرکز با انتخاب طرح ها و چاپ مقالات برتر 

6. ایجاد و تقویت انگیزه کارگروهی در بین محققان سایر مراکز تحقیقاتی

7. مذاکره و عقد تفاهم نامه همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی

8. کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

تنظیمات قالب