مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اولویت ها و گرایش های پژوهشی مرکز تحقیقات سالید تومور

 

1 . بررسی گروه های در معرض خطر تومورهای توپر شایع در استان
 
2 . تعیین وضعیت اپیدمیولوژیکی (شیوع، بروز، بقاء، عوامل خطر و گروه های خطر)تومورهای توپر مختلف در استان
 
3 . طراحی و توسعه روشهای تشخیصی و درمانی جدید در فرایندهای تشخصی و درمانی تومورهای توپر
 
4 . تعیین اطلاعات مورد نیاز سیستم ثبت سرطان جمعیتی از دیدگاه پزشکان
 
5 . مقایسه کارآیی روشهای مختلف تصویربرداری در غربالگری، تشخیص و پیگیری، درمان تومورهای توپر
 
6 . بررسی پاتولوژیکی، ایمونولوژیکی و زمینه های ژنتیکی تومورهای توپر شایع در استان
 
7 . طراحی و توسعه مدلهای آگاهی بخشی عمومی برای تشخیص علایم و نشانه های اولیه تومورهای توپر شایع در استان
تنظیمات قالب