مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

زمینه تحقیقاتی مدیریت، کنترل، شناسایی عوامل خطر تومورهای توپر : (جباری، رضایی، اصغری ، عباسی ، رسولی ، اکبری)

تنظیمات قالب