مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

1. طرح های مصوب مرکز :

* طرح های 98و 99

 

تاریخ تصویب

مجری

عنوان طرح

ردیف

17/06/1398

دکتر اکبری

نانوذرات سیلسسکوکسانهای الیگومریک پلی هیدرال(POSS) حامل پلکی تکسل:سنتز-شناسایی و ارزیابی تاثیر آن بر سلولهای سرطان معده انسانAGS

1

21/07/1398

دکتر جباری

"بررسی اثرات اسید گالیک روی حساسیت پرتویی و مسیر ترشحی اگزوزوم در سلولهای MCF-7  تابش دیده با اشعه "

2

08/02/1398

دکتر شفیعی

تعیین مقادیر داروهای دوکسوروبیسین و متوتروکسات در نمونه های پلاسما و ادرار به روش فلوریمتری 

3

31/06/1398

دکتر پیله وری

" مطالعه تاثیرات ضد سرطانی داربست های نانو فیبری الکتروریسی شده مبتنی بر کورکومین کرایزین "

4

15/02/1398

دکتر اسلام پرست

بررسی شیوع تداخل دارویی داروهای بیولوژیک در بیماران سرطانی دودو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

5

15/04/1398

دکتر مجیدی نیا

ارزیابی تاثیر سیرینجیک اسید بر میزان تکثیر، اتوفاژی و آپوپتوز از طریق استرس اکسیداتیو و تنظیم پروتئین های رشد سلولی در رده سلولی sw480  سرطان کولورکتال

6

04/12/1398

دکتر حلاج

توسعه یک روش نوین رنگ سنجی و فلوریمتری مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی و نانوساختارهای فلزی برای سنجش داروهای ضد سرطان

7

24/09/1398

دکتر جعفری

ارزیابی اثرات ضد سرطانی نانوذرات کیتوزان لاکتات حاوی  siRNA ضد STAT3  دوکسوروبیسین بر روی سلولهای سرطانی رده پستان ملانوما و کولون

8

26/08/1398

دکتر باقری

تشخیص سرطانهای خون با استفاده از روش های مولکولی PCR-RT PCR-  REAL TIME PCR

9

10/09/1398

دکتر اکبری

سنتز و شناسایی بتا سیکلودکسترین متصل شده به نانولوله های هالوسیت حاوی دوکسوروبیسین و ارزیابی اثرات درمانی آنها بر سلولهای سرطانی پستانMCF-7

10

08/10/1398

دکتر جعفری

تحویل همزمان siRNA اختصاصی CD73 و دوکسوروبیسین به وسیله نانوذرات کیتوزان لاکتات جهت تیمار سلولهای سرطان پستان سه گانه منفی

11

29/10/1398

دکتر اکبری

نانولوله های هالوسیت عامل دار شده توسط نانوذرات سیلیسکوکسانهای الیگومریک پلی هیدرال(poss) برای رهایش داروی بکلی تکسل به منظور دستیابی به حداکثر اثرات ضد سرطانی

12

07/10/1398

دکتر اکبری

سنتز و تعیین ویژگی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده توسط سیلسوکسان های الیگو مریک پلی هیدرال برای تصویر برداری تشدید مغناطیسی و درمان سرطان

13

01/05/1399

دکتر پیرنژاد

مطالعه خصوصیات اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آنها با ریسک فاکتورهای مختلف در بیمارستان آموزشی امام خمینی (ره) ارومیه بین سالهای95 تا 98

14

 

 

* طرح های 1400

 

تاریخ تصویب

مجری

عنوان طرح

ردیف

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

برسی  mir-146در مقاومت دارویی رده سلولی caco-2 سرطان کولورکتال  به 5- فلوراسیل از طریق آسیب DNA

1

در حال اجرا

دکتر علی اکبری

سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدید ضد سرطان پالادیوم از مشتق تیوسمی کاریازون و ارزیابی فعالیت آنتی ویروسی آنها با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

2

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

ارزیابی تاثیر درمان ترکیبی miR-383-5p و 5-فلورواوراسیل بر میزان حساسیت سلول های SW-480 سرطان کولورکتال به آپوپتوز

3

در حال اجرا

دکتر علی اکبری

 سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوسان حاوی فنیل آلانین و ارزیابی اثرات درمانی آنها بر سلول های سرطانی پستان

4

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

بررسی تاثیر نانولوله های هالوسیت گرافت شده با پلی اتیلن گلیکول حاوی کوارستین بر میزان سمیت 5-فلورواوراسیل در رده سلولی SW-480 سرطان کولورکتال

5

در حال اجرا

دکتر جعفر رضایی

    مطالعه تاثیر متفورمین و نقاط کوانتومی بر پایه متفورمین بر سلول های سرطان پستان

6

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

بررسی نقش ترکیب VE-822 در کاهش میزان مقاومت دارویی رده سلولی Caco-2 سرطان کولورکتال به 5-فلورواوراسیل از طریق آسیب DNA

7

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

ارزیابی نقش دیوسژنین در شکستن مقاومت دارویی به 5-فلورواوراسیل در سلول های سرطانی کولورکتال از طریق p-گلیکوپروتئین

8

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

ارزیابی تاثیر کوارستین بر روی آپوپتوز و حساسیت سلول های سرطانی کولورکتال به داروی 5-فلورواوراسیل از طریق آسیب DNA و p-گلیکوپروتئین

9

در حال اجرا

دکتر مجیدی نیا

ارزیابی نقش miR-146a در مقاومت دارویی رده سلولی Caco-2 سرطان کولورکتال به 5-فلورواوراسیل از طریق آسیب DNA

10

 

 

 

 

*طرح های 1401

 

تاریخ تصویب

مجری

عنوان طرح

ردیف

23/05/1401

دکتر جعفر رضایی

ارزیابی اثر بتا سیکلودکسترین متصل شده به نانولوله های هالوسیت کلراسلینک شده باکیتوسان حاوی دوکسوروبیسین برآپوپتوز سلولهای سرطانی پستان

1

22/08/1401

دکتر علی اکبری

سنتز و شناسایی هیدروژلهای نانوکامپوزیتی زیستی برپایه کیتوسان/ پلی ونیل پیرولیدون حاوی پلی هدرال الیگومریک سیلکسوکسان جهت رهایش دوکسوروبیسین و بررسی اثرات سمیت آنها برسلولهای سرطانی پستان

2

09/09/1401

دکتر مجیدی نیا

ارزیابی برهم کنش اثر واربرگ و اتوفاژی و تاثیر آن ها بر میزان آپوپتوز در سلولهای سرطانی کولورکتال  SW-480

3

13/10/1401

دکتر هادی ملکی

 مهندسی ژنتیکی و ساخت نانوباکتری lactobasilus casei  بومی مقاوم به اسید برعلیه سلولهای سرطانی معده AGS  

4

13/10/1401

دکتر هادی ملکی

بررسی و طراحی واکسن های چند آنتی ژنی جدید برعلیه فاکتور های ویرولانس  Fla A و Hpa A ،Ure B ،Cag A ،Vac A مسئول عفونت والتهاب هلیکو باکتر پیلوری در سرطان معده

5

04/11/1401

دکتر هادی لطف نژاد

اپیدمیولوژی جغرافیایی سرطان معده و عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه در طی سالهای 1387 تا 1397

6

04/11/1401

دکتر علی اکبری

نانوکمپلکس هیبریدی تشکیل شده از سدیم آلژینات/نانوذرات پلی کاتیونی POSS برای رهایش دوکسوروبیسین

7

18/11/1401

دکتر هادی ملکی

طراحی و ساخت نانو واکسن بر اساس باکتریهای پروبیوتیک خوراکی ضد هلیکوباکتر پیلوری و سرطان معده

8

09/12/1401

دکتر هادی ملکی

ژن های کمکی جدید در ریزمحیط تومور با ارزش تقلید هدف در رده های  سلولی سرطان پستان

9

 

 

* طرح های 1402

 

تنظیمات قالب