مرکز تحقیقات سالید تومور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                           

 

                    

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

آدرس               ایمیل             نحوه عضویت در مرکز

1

 

جواد رسولی

اپیدمیولوژی

استادیار

کیلومتر11جاده نازلو/ پردیس نازلو/ دانشکده پزشکی/04432752306

rasouli.j@umsu.ac.ir           نیمه وقت

2

 

رحیم اصغری

 

خون وانکولوژی

استادیار

 

کیلومتر11جاده نازلو/ پردیس نازلو/ دانشکده پزشکی/04432752306

asghari.r@umsu.ac.ir           نیمه وقت

3

 

زکیه رستم زاده

 

ویروس شناسی

دانشیار

 

کیلومتر11جاده نازلو/ پردیس نازلو/ دانشکده پزشکی/04432752306

rostamzadeh.z@umsu.ac.ir     تمام وقت

4

 

فریبا عباسی

 

پاتولوژی

دانشیار

کیلومتر11جاده نازلو/ پردیس نازلو/ دانشکده پزشکی/04432752306

abbasi.f@umsu.ac.ir             تمام وقت

5

 

نصراله جباری

 

فیزیک پزشکی

استاد

 

کیلومتر11جاده نازلو/ پردیس نازلو/ دانشکده پزشکی/04432752306

jabbari.n@umsu.ac.ir           تمام وقت

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب